first kiss art i publicitat moderna

Promoció, publicitat moderna i art:
El darrer video viral "First Kiss" ha estat un creat per amor a l'art per una realitzadora i una colega seva, que resulta ser cantant, i s'ha fet servir per promocionar el seu nou disc i una marca de roba.

'First Kiss'

I què? Dons que mola el video està ben fet, el motiu, ja n'han sorgit paròdies més estimulants, i sobretot a estat molt viral i ha catapultat als seus protagonistes a la fama en temps real.

I dons? si és art per art mola, si és publicitat, ens sentim enganyades.

Però ara és fàcil caure en el parany, i sentir-se enganyada pel pseudo art publicitari emocional, que vol arrelar-se en captar la part interior sensible de les persones humanes, com ho ha volgut fer, d'alguna maner sempre, l'art, però aquesta vegada a canvi dels teus diners, la teva prescripció a les xarxes socials, al compartir-la, etc.

Actualment l'art no te on caure mort, no te pare ni mare, ni sentit, com fins ara, i aquesta crisi d'identitat sorgeix amb l'inodor de Duchamp:
Marcel Duchamp, ‘Fountain’ 1917, replica 1964
© Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris and DACS, London 2002

Com artista de naixement i de familia d'artistes desconegudes puc parlar sense cap propietat ni cap dret sobre la crisi de l'art modern, de la identitat i del què.

Art (definició) És art fer el que sigui com sigui sense finalitat econòmica.

Als anys 70 i abans els artistes cercaven emocionar amb l'art d'una manera o una altre, però tocar l'ànima, d'alguna manera.
I com artista puc sentir quan toco l'ànima a algú amb alguna cosa que faig... i és una sensació que agrada molt, emociona, i et conecta amb la terra, amb el planeta i dóna sentit d'alguna manera a la meva existència...


Andy Warhol - Marilyn Monroe
 font http://www.goldmarkart.com/marilyn-monroe-8.html

Als anys 80 l'art es va vendre amb Andy Warhol i la popularització de l'art... i no en tinc res en contra, només ho exposo... a  mi m'encanta la serigrafia en semitonalitats de Marilyn, va ser més de 5 anys sobre el meu cap al meu llit... potser això el que em va influenciar per crear les meves primeres #Dandeegirls en blanc i negre...

Moonlight Shadows by Lutxana art* serie BCNoir girls* www.lutxana.org

Ara l'art és per vendre, no te sentir fer res, per dir res, ni per acumular bastidors pintats a casa, per què? per a qui?

Les cançons amb link a Spotify saben a derrota i a mel... (mel és un cantant genial que no hi és a Spotify...

Tot és per vendre... 
Inclús el teu temps de vida...
i és el que li dóna sentit a tot a la fi, és una xarxa, sense fi...
sense remei...
i seguir rodant...

i veure com llueixen les pintures, les fotografies a les parets, les màscares... i com la gent sent o  no, o només passa el seu temps d'oci... mentres no te res millor a fer... 

sembla tot un què sense empatia, ni emoció ni passió...

El divendres passat vaig fer un auto bodypaint a un centre civic del barri d'Horta de Barcelona (Casal de la Font d'en Fargues) amb una amiga que va cantar i tocar mentres em pinto... 
no va venir a veure'ns ningú conegut...

Al sortit a fumar uns homes d'uns 50 anys em van preguntar:

- que què volia dir amb allò:
li vaig dir que res, que només és experimental...
- que quan cobro per fer allò:
res...
- que si no em donava vergonya (cosa) actuar davant de tanta gent...
no penso en l'altre gent, penso en el que sento jo...

i van girar-se i van dir gràcies per respondre... i van seguir parlant de les carreres de cotxes que començaven a l'endemà...


avui sento que sóc tot allò que el meu pare odia que sigui...
i que ell d'alguna manera ha intentat evitar que sigui...
però tot hi això m'ha recolçat a la seva manera... 
i aquí estic... i això sóc*
(feliç dia a les filles que suporten als seus pares...
@lutxana

com crear una ONG i Associació

Com crear una ONG i o una Associació (més abaix)

Les ONG o les ONGD 
(organitzacions no governamentals per al desenvolupament) 

Són entitats o associacions independents de l'Administració Pública i sense ànim de lucre, dedicades a l'elaboració, la gestió i l'execució de projectes de cooperació als països empobrits

La independència de les ONG respecte a l'Administració pública permet a aquestes fixar els seus objectius lliurement.
                                         

Com crear una ONG (de manera ràpida...)

Crear una ONG requereix les mateixes passes que crear una associació o fundació. 

1. Tema de treball:
En primer lloc s'ha de tenir clar el camp d'intervenció de les ONG, ja que són molts les temes a treballar: pau, cooperació al desenvolupament, gènere...

2. La inscripció:
Inscriure la constitució d'una associació en el Registre d'associacions és un tràmit subjecte a una taxa, que ha de ser sol·licitat per persones físiques majors d'edats i menors emancipades, persones jurídiques privades i públiques, i per persones menors d'edat, sempre que es tracti d'associacions juvenils. Aquesta taxa d'inscripció és de 32,20 euros
.
Amb la sol·licitud d'inscripció cal presentarla següent documentació:

+Acta Fundacional que com a mínim ha de contenir:
 • El lloc i la data en què s'ha emès
 • La identificació dels socis i sòcies fundadors/es (nom i cognoms i número de DNI de les persones físiques amb el document acreditatiu de la persona i la nacionalitat, si són persones físiques o jurídiques estrangeres)
 • El domicili de cada persona sòcia fundadora, ja sigui física o jurídica
 • La voluntat de les persones sòcies fundadores de constituir una associació
 • L'aprovació del text dels estatuts pels quals s'ha de regir l'associació
 • La designació dels primers membres de l'òrgan de govern
Estatuts, datats i signats pels socis fundadors. En els estatuts hi ha de constar:
 • La denominació
 • El domicili social
 • La durada (quan no es constitueix per temps indefinit)
 • L'àmbit territorial en què ha de desenvolupar principalment les seves activitats
 • L'objecte o les finalitats que es proposa dur a terme
 • Els requisits per a ser soci/a, els drets i obligacions dels associats
 • Els mecanismes de participació com a voluntari/a
 • L'estructura i les competències de l'òrgan de govern
 • La forma i els requisits per a la convocatòria d'assemblea general ordinària i l'extraordinària
 • La forma de designar la persona que n'ocupi la presidència i la que n'ocupi la secretaria, el procediment de modificació d'estatuts, el règim econòmic...
El domicili

+ La denominació que ha de fer referència a les finalitats estatutàries de l'associació o a l'objecte principal i algun nom que la singularitzi.

Tota la informació per a crear una associació/ONG la trobareu sempre actualitzada a la pàgina de la Generalitat, dins del Departament de Justícia: www.gencat.cat/justicia

Allà us heu de dirigir a Dret i Entitats Jurídiques/ Associacions i federacions/ Informació de tràmits/Inscripció constitució d'una associació. 

+ info:

També podeu anar directe a:Com crear una Associació

Què és una associació?

Una associació és una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.


Segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, una associació ha d’estar formada per un mínim de 3 persones.Quantes persones han de formar una associació?

Quins òrgans de govern ha de tenir una associació?

Una associació ha de tenir com a mínim:
 • Una Assemblea General de Socis, que és l’òrgan de govern suprem de l’associació.
 • Una Junta de Govern ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts, i que generalment consta de:
  a) President
  b) Secretari
  c) Tresorer
  d) Vocals

Què vol dir que una associació no té ànim de lucre?

L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitzi l’associació hauran de repercutir en altres activitats.


El primer pas és constituir l’associació.

Quins passos cal seguir per crear una associació?

 • Per a formalitzar l’associació cal que es reuneixin tots els membres fundadors i redactin l’acta fundacional de l’associació.

  +Acta fundacional de l’associació 
 • Document privat en el qual els socis fundadors acorden: la constitució de l’associació, l’aprovació dels Estatuts i l’elecció de la Junta Directiva.
  L’acta fundacional haurà d’incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors.

  Estatuts de l’associació
 • Els Estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació, i com a tal poden ser modificats i integrats. Com que és una norma objectiva, ha de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació.
  Als estatuts hi ha de constar: la denominació, les finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d’administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.
 • Tot seguit s’ha d’inscriure l’associació al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques  (Departament de Justícia) .
  Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals)
 • Documentació necessària, que s’ha de presentar al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques, per constituir l’associació:
 • Sol·licitud d'inscripció d'una associació  (enllaç a l'Oficina Virtual de Tràmits)
  Document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l’associació. El tràmit es pot realitzar presencialment (cal abonar una taxa de 30,90 €) o telemàticament (l’import de la taxa es redueix un 50%)
  Acta fundacional de l’associació (originals)
  Estatuts de l’associació (originals)
 • Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, podeu obtenir un NIF provisional a les  Delegacions de l'Agència Tributària .
  El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder emetre factures.
  La documentació que cal presentar a Hisenda és:
 • 1. Model 036  emplenat
  2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud
 • 3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació)

Quan es pot inscriure l’associació al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut?

Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, es pot iniciar el procediment d’inscripció al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.


+ info: 

Altres webs d'interès

 • Documents model  d'actes fundacionals, estatuts, certificats i sol·licituds per a associacions. 
 • El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) difón, a través del web www.cnjc.cat, la tasca en comú que duen a terme les entitats membres d'aquesta plataforma juvenil. S'hi publica tota la informació d'activitats com les Àgores Joves, el Sopar de l'Associacionisme, les Assemblees Generals o les campanyes que duu a terme o en què participa el CNJC. Així mateix, es fa ressò d'informacions de l'Administració o altres institucions que siguin útils per a les entitats juvenils i hi ha penjada documentació diversa sobre Ciutadania, Treball, Formació, etc. També s'hi pot consultar on line la revista Debat Juvenil i enllaçar amb els perfils del CNJC a les xarxes socials.
 • Xarxanet.org  és el portal de la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya impulsada per l'Institut Català del Voluntariat amb la col·laboració de nombroses entitats promotores relacionades amb el món associatiu.
  El portal s'adreça especialment a les associacions catalanes i a les persones interessades en aquest àmbit, i té com a objectius més importants els següents:
  - crear un espai de treball i confluència comuns,
  - potenciar el sector social,
  - fomentar els processos de treball en xarxa, i
  - fer accessible la informació a les persones interessades en el món associatiu, en el civisme, la solidaritat i el voluntariat, tot aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Servei d'assessorament per associacions  La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, amb la col·laboració d'entitats d'àmplia i consolidada experiència en el món associatiu, disposa d'una sèrie de serveis d'assessorament que tenen com a finalitat la millora de la gestió de les associacions.
 • CRAJ Barcelona, centre de recursos per a associacions juvenils de Barcelona.

Gestió d'associacions. Amb aquest encapçalament pots trobar tota la documentació disponible sobre el tema al Centre de Documentació Juvenil de la Generalitat de Catalunya.Publicacions

Legislació sobre associacions juvenils

Al lloc web del Departament de Justícia hi ha actualitzada tota la legislació aplicable a les associacions.


@lutxana
#ONG 
#Associació

el marketing en el preu

És important que el preu dels productes tant al catàleg offline com online (botiga online) segons el marketing estiguin acabats tots iguals o sense decimals ja que ajuden a millorar les vendes.
#ecommerce #marketing

Tan és important el preu que és una de les 4P del marketing mix: preu, producte, distribució i difusió.
+ info: http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix

Molts preus a moltes botigues online i offline varien en la terminació i porten decimals.

Quan de temps estalviaries als teus clients / usuaris si indiquesis sempre una xifra semblant en les teves etiquetes?

Li restes el temps de pensar i mirar el preu.
Li restes temps de pensar en no comprar.
I si li fas un preu rebuscar: 75% de descompte, pre 4,99€ potser es cansa de pensar per comprar i decideix no fer-ho.
Anem molt atrafegades en aquests temps i el millor és intentar facilitat la compra al públic.

Haurem d'intentar crear així una bona experiència de compra per als nostres públics sempre.Des del punt de vista del marketing és óptim per l'assimilació del preu per al públic i facilitar la compra, mantenir la mateixa terminació i eliminar els decimals.

Aquests detalls són els que moltes vegades semblen poc importants però marquen la diferència en una bona comunicació professional.


Així us mostro exemples de grans experts venedors com Zara, El Corte inglés, Media Market, 
indiquen els preus de manera que facilita la compra:

Finalitzen els preus sempre amb els  mateixos decimals:

Zara:
http://www.zara.com/es/es/mujer/abrigos-c367501.html

El Corte inglés
http://www.elcorteingles.es/

També eliminen els decimals:

Media Markt
http://www.mediamarkt.es/

Timberland
http://shop.timberland.com/family/index.jsp?categoryId=12566630


+ info:

Blogs de marketing on parlen del tema:

http://neuromarketingspain.blogspot.com.es/2013/04/oferta-todo-399-precio-imbatible-1990.html
http://www.puromarketing.com/53/19394/buena-experiencia-cliente-deberia-mejor-estrategia-ventas-toda-empresa.html
http://www.elretodeemprender.com/7-claves-para-crear-una-tienda-online/

@lutxana

la passió segons lutxana

De vegades el més important recau en els petits detalls, en la diferenciació, allò original, i fins-hi tot en còpies falses d'altres idees, però sempre te èxit allò que sobretot mostra passió.

Il.lustrar samarretes, mugs, sabatilles, fer disseny web, maquetar, crear conceptes nous, slogans, noms de marca, idees de negoci, projectes de cooperació, joies, motos, pentinar, crear un excel "de puta mare", fer ganxet, jugar al pòker, fer cinema, etc;  

Al final tot allò que sol triomfar sol ser perquè està fet amb 
molta passió:

Idees per enamorar als teus públics amb #moltapassió :

Pnitas és un gran exemple d'una artista apassionada que fa les coses d'una manera especial
http://pnitas.es/

Mundo p.nitas* por Beatriz Janer.

Hace un par de meses recibí un correo inesperado. Se presentaba Beatriz Janer, realizadora y fotógrafa de Barcelona. Me contaba que llevaba tiempo siguiendo mi trabajo, desde que una amiga suya se lo había presentado en forma de tarjetero. Me encanta conocer historias de cariño y de intercambio de quereres y de p.nitas*
+ info:  http://pnitas.es/mundo-pnitas/

Migongo
*

Passió pel marketing: fer-ho be i fer-ho saber.

La passió és això que ens fa existir , això que ens motiva a fer alguna cosa , a fer que passi , a fer-ho bé, a aconseguir aquest detall que ningú veu , aquest desig de fer , aquest sentit de pertinença que tenim per alguna cosa , això és la passió. Si el que fas no t'apassiona no té cap sentit , no ho faràs bé . Si el que t'apassiona és insòlit , més insòlit és que NO ho facis. La passió , quan se sent i es descobreix , és irremeiable , ningú pot amb ella . Si mai has sentit això , busca , ja que tard o d'hora ho trobaràs. A tots ens apassiona alguna cosa i si no saps què és ja ho trobaràs . El que NO pots fer és asseure't esperar que arribi .

La passió fa que perseveris, que passi el que passi tinguis molta més força per arribar a la destinació proposat . L'única manera de superar els obstacles que trobaràs en el camí és estimant el que facis . Si sents això tindràs molta força per seguir buscant maneres d'aconseguir el que et proposis , i quan fallis en certes iniciatives no cal caure en el pessimisme i voler deixar tot enrere , sinó sentir que una porta s'ha tancat i has de buscar una altra per obrir .

+ info:
http://emprendedores.ticbeat.com/pasion-clave-perseverancia-lograr-exito/

>>
Segons la Bíblia dons la passió és morir pels altres?

Passió segons Sant Mateu d'en Bach, genial composició musical que desenvolupa la vida i la mort de Crist a la Bíblia, segons la traducció de Martí Luther, a més crea una fantàstica sensació estereofònica mitjançant el seu doble cor i orquestra, que dialoguen constantment.
+ info:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Passi%C3%B3_segons_sant_Mateu

Passió segons Sant Joan d'en Bach
És una obra musical més extravagant, amb una immediatesa expressiva, a vegades més salvatge i menys acabada que parla de la història del Nou Testament de la Biblia, d'allò que pronostica que succeirà després del judici final , segons la traducció de Martí Luther.
+ info:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Passi%C3%B3_segons_sant_Joan

>> disputa catalana per la passió obra teatral basada en la vida i la mort de Crist :
+ info: http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Passi%C3%B3
Passió.cat ? (Esparreguera)
Passió.net? (Olessa)


Actualment a Catalunya i al País Valencià es duen a terme representacions de La Passió a uns quants municipis:

La passió segons Lutxana:

És la manera de veure el món i veure'm a mi mateixa com ésser viu potencial de la creació, de crear i de procrear, la meva pròpia realitat i en conjunt amb els altres.

Pensem i creem, imaginem i creem, estimem i creem, i si ho fem amb passió i bona voluntat, tot te llum, te sentit, encara que sembli que no o faci patir, el camí és la llum, el camí és la creació.
La passió és cada pas que fas envers als teus somnis.

@lutxana

social join venture socialmedia

pla de marketing 2014 online & offline
social join venture #socialmedia united
@lutxana

#joinventure: unió, fusió, per la millora de forces, entitats i persones, per millorar plegats.
+ info: http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_venture

1. Si ja coneixes les eïnes de socialmedia i las saps fer servir:

Xarxes Socials:
 • Horitzontals: facebook, twitter, instagram, pinterest, issuu, foursquare, vine, youtube, google +, viadeo, tumblr, flickrt, etc.
 • Verticals: linkedin, spotify, etc.
 • Fòrums, sector i generals, altres sectors.
 • Blogs, sector i generals.
 • Mitjans online i webs líders d'opinió sector i generals. Premsa especialitzada offline.
 • Anuncis online (free and adwords, facebook youtube, display, banners, spotify, radio, premsa)
Saps com avaluar-les?
+ Google analythics.

2.  Ara has d'establir els teus objectius a mitg i llarg plaç:

+ Objectius independents per a la teva entitat i / o marca personal.

+ Objectius col.lectius... 
per generar benefici i riquesa, a la teva entitat i a la societat...
amb filosofia "blue ocean strategy" millora de l'entorn...
(això si ja va prou be l'organització en l'àmbit intern, recursos humans humans de veritat).

Respón als clàssics de la Filosofia del Marketing:
 • Què?
 • Qui?
 • Com?
 • Perquè?

4PDPD 
Producte +  Distribució + Públics+ Divulgació (viral)


3. Coneixes els teus públics?
 • Interns i Externs.
 • Tens bones relacions, vincles?
 • Hi ha comunicació fluída amb feedback? 
 • Vincles que vols reforçar i abastir.
 • Segmentar la teva acció pels teus tipus de públics i per necessitats a cobrir, i per tipus de xarxes socials que es faran servir.
 • Quins són els hàbits dels teus públics? 
 • Què els agrada?
 • Com són? Son actius? En qué s'involucren, què els motiva?
 • Protocol de comunicació d'atenció al client.
 • Protocol de servei comercial personalitzable per als teus públics amb perfils definits?
 • Coneixer les necessitats reals dels teus públics, independents, en conjunt, socials i culturals.
 • Marcar com avaluaràs la seva satisfacció.

4. Et coneixes a tu?
Segons com siguin els teus públics hauràs de canviar per ser allò que els desitjen.
 • Quins són els teus punts forts?
 • Quin són els teus punts a millorar?
 • Com els milloraràs?
 • Quan?

5. Planificar totes les accions que et calen fer per assolir els teus objectius.
 Tenir alertes per poder avaluar durant el procés si vas pel bon camí mentres fas aquestes accions.

6. Quines estratègies desenvolupar?

Estratègies online
[segons els resultats als 5 punts previs es determina] alguns exemples més comuns>>
 • Estratègia de posicionament per paraules clau
 • Estratègia de posicionament per continguts digitals 
 • Estratègia de posicionament per continguts de referència
 • Arquitectura de marca 
 • Experiència de marca: brandinng, naming, identitat online, guia d'estil online.
 • Estratègia i mapes d'hàbits de consum online
 • Estratègia flash (oportunitats, avantatges, diferenciació)
 • Estratègia dinàmica (motivació, acció/ reacció, feedback, gamificació, viral, streetmarketing)

+ todo lo demàs: 3w.lutxana.org