com crear una ONG i Associació

Com crear una ONG i o una Associació (més abaix)

Les ONG o les ONGD 
(organitzacions no governamentals per al desenvolupament) 

Són entitats o associacions independents de l'Administració Pública i sense ànim de lucre, dedicades a l'elaboració, la gestió i l'execució de projectes de cooperació als països empobrits

La independència de les ONG respecte a l'Administració pública permet a aquestes fixar els seus objectius lliurement.
                                         

Com crear una ONG (de manera ràpida...)

Crear una ONG requereix les mateixes passes que crear una associació o fundació. 

1. Tema de treball:
En primer lloc s'ha de tenir clar el camp d'intervenció de les ONG, ja que són molts les temes a treballar: pau, cooperació al desenvolupament, gènere...

2. La inscripció:
Inscriure la constitució d'una associació en el Registre d'associacions és un tràmit subjecte a una taxa, que ha de ser sol·licitat per persones físiques majors d'edats i menors emancipades, persones jurídiques privades i públiques, i per persones menors d'edat, sempre que es tracti d'associacions juvenils. Aquesta taxa d'inscripció és de 32,20 euros
.
Amb la sol·licitud d'inscripció cal presentarla següent documentació:

+Acta Fundacional que com a mínim ha de contenir:
 • El lloc i la data en què s'ha emès
 • La identificació dels socis i sòcies fundadors/es (nom i cognoms i número de DNI de les persones físiques amb el document acreditatiu de la persona i la nacionalitat, si són persones físiques o jurídiques estrangeres)
 • El domicili de cada persona sòcia fundadora, ja sigui física o jurídica
 • La voluntat de les persones sòcies fundadores de constituir una associació
 • L'aprovació del text dels estatuts pels quals s'ha de regir l'associació
 • La designació dels primers membres de l'òrgan de govern
Estatuts, datats i signats pels socis fundadors. En els estatuts hi ha de constar:
 • La denominació
 • El domicili social
 • La durada (quan no es constitueix per temps indefinit)
 • L'àmbit territorial en què ha de desenvolupar principalment les seves activitats
 • L'objecte o les finalitats que es proposa dur a terme
 • Els requisits per a ser soci/a, els drets i obligacions dels associats
 • Els mecanismes de participació com a voluntari/a
 • L'estructura i les competències de l'òrgan de govern
 • La forma i els requisits per a la convocatòria d'assemblea general ordinària i l'extraordinària
 • La forma de designar la persona que n'ocupi la presidència i la que n'ocupi la secretaria, el procediment de modificació d'estatuts, el règim econòmic...
El domicili

+ La denominació que ha de fer referència a les finalitats estatutàries de l'associació o a l'objecte principal i algun nom que la singularitzi.

Tota la informació per a crear una associació/ONG la trobareu sempre actualitzada a la pàgina de la Generalitat, dins del Departament de Justícia: www.gencat.cat/justicia

Allà us heu de dirigir a Dret i Entitats Jurídiques/ Associacions i federacions/ Informació de tràmits/Inscripció constitució d'una associació. 

+ info:

També podeu anar directe a:Com crear una Associació

Què és una associació?

Una associació és una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.


Segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, una associació ha d’estar formada per un mínim de 3 persones.Quantes persones han de formar una associació?

Quins òrgans de govern ha de tenir una associació?

Una associació ha de tenir com a mínim:
 • Una Assemblea General de Socis, que és l’òrgan de govern suprem de l’associació.
 • Una Junta de Govern ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts, i que generalment consta de:
  a) President
  b) Secretari
  c) Tresorer
  d) Vocals

Què vol dir que una associació no té ànim de lucre?

L’associació pot obtenir beneficis de les seves activitats però no pot repartir-los entre els socis. Els beneficis que s’obtinguin de les activitats que organitzi l’associació hauran de repercutir en altres activitats.


El primer pas és constituir l’associació.

Quins passos cal seguir per crear una associació?

 • Per a formalitzar l’associació cal que es reuneixin tots els membres fundadors i redactin l’acta fundacional de l’associació.

  +Acta fundacional de l’associació 
 • Document privat en el qual els socis fundadors acorden: la constitució de l’associació, l’aprovació dels Estatuts i l’elecció de la Junta Directiva.
  L’acta fundacional haurà d’incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors.

  Estatuts de l’associació
 • Els Estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació, i com a tal poden ser modificats i integrats. Com que és una norma objectiva, ha de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació.
  Als estatuts hi ha de constar: la denominació, les finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d’administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.
 • Tot seguit s’ha d’inscriure l’associació al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques  (Departament de Justícia) .
  Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals)
 • Documentació necessària, que s’ha de presentar al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques, per constituir l’associació:
 • Sol·licitud d'inscripció d'una associació  (enllaç a l'Oficina Virtual de Tràmits)
  Document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l’associació. El tràmit es pot realitzar presencialment (cal abonar una taxa de 30,90 €) o telemàticament (l’import de la taxa es redueix un 50%)
  Acta fundacional de l’associació (originals)
  Estatuts de l’associació (originals)
 • Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, podeu obtenir un NIF provisional a les  Delegacions de l'Agència Tributària .
  El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder emetre factures.
  La documentació que cal presentar a Hisenda és:
 • 1. Model 036  emplenat
  2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud
 • 3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació)

Quan es pot inscriure l’associació al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut?

Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, es pot iniciar el procediment d’inscripció al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.


+ info: 

Altres webs d'interès

 • Documents model  d'actes fundacionals, estatuts, certificats i sol·licituds per a associacions. 
 • El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) difón, a través del web www.cnjc.cat, la tasca en comú que duen a terme les entitats membres d'aquesta plataforma juvenil. S'hi publica tota la informació d'activitats com les Àgores Joves, el Sopar de l'Associacionisme, les Assemblees Generals o les campanyes que duu a terme o en què participa el CNJC. Així mateix, es fa ressò d'informacions de l'Administració o altres institucions que siguin útils per a les entitats juvenils i hi ha penjada documentació diversa sobre Ciutadania, Treball, Formació, etc. També s'hi pot consultar on line la revista Debat Juvenil i enllaçar amb els perfils del CNJC a les xarxes socials.
 • Xarxanet.org  és el portal de la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya impulsada per l'Institut Català del Voluntariat amb la col·laboració de nombroses entitats promotores relacionades amb el món associatiu.
  El portal s'adreça especialment a les associacions catalanes i a les persones interessades en aquest àmbit, i té com a objectius més importants els següents:
  - crear un espai de treball i confluència comuns,
  - potenciar el sector social,
  - fomentar els processos de treball en xarxa, i
  - fer accessible la informació a les persones interessades en el món associatiu, en el civisme, la solidaritat i el voluntariat, tot aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Servei d'assessorament per associacions  La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, amb la col·laboració d'entitats d'àmplia i consolidada experiència en el món associatiu, disposa d'una sèrie de serveis d'assessorament que tenen com a finalitat la millora de la gestió de les associacions.
 • CRAJ Barcelona, centre de recursos per a associacions juvenils de Barcelona.

Gestió d'associacions. Amb aquest encapçalament pots trobar tota la documentació disponible sobre el tema al Centre de Documentació Juvenil de la Generalitat de Catalunya.Publicacions

Legislació sobre associacions juvenils

Al lloc web del Departament de Justícia hi ha actualitzada tota la legislació aplicable a les associacions.


@lutxana
#ONG 
#Associació