relacions de poder i lideratge


Poder

forma d'influir per part d'una persona o grup en la conducta dels altres

sol canviar més la conducta que no pas l'actitud o les emocions

Part directe identificable
Part indirecte menys reconeixible (no conscient)

*

Poder social

capacitat o potencial d'influir en els altres i de resistir la seva influència

Influència: canvi de conducta en la persona

> poder útil<

Tipus de poder 

French i Raveu 1959

1. PODER SOCIAL COERCITIU

Poder de recompensa i poder de referent 
Potencial per repartir amenaces i càstigs que forcin als altres a canviar la seva conducta
Implica vigilànciam i pot generar resentiment
Fàcil de fer servir
Els canvis no es mantenen


2. PODER SOCIAL DE RECOMPENSA

Reforçament positiu per produir un canvi 
Reforç material i  intangible (elogis)
Necessita vigilància, no tanta com el coercitiu
Tot i el reforç no hi ha internalització

3. PODER SOCIAL LEGÍTIM

És l'autoritat poder d'una persona per la seva funció o possició
Es sol centrar en un àmbit específic
Hi ha influències correctes naturals (no per tenir elogis o tenir dret d'influir)

4. PODER SOCIAL D' EXPERT

Donat a alguna persona degut a que els altres reconeixen les seves capacitats en un terreny determinat 
Està limitat a un camp específic
No necessita vigilància
Estimula la internalització d'actituds

5. PODER SOCIAL DE REFERENT

Capacitat d'influir quan s'admira i agrada una persona
+ Identificació
+ Semblances
+ Voluntat de proximitat
Imiten: els influits volen ser iguals que els que influeixen
No cal vigilància 
Tendeix a apropar emissor i receptor
És el tipus de poder social més útil

6. PODER SOCIAL D'INFORMACIÓ

Limitat a situacions determinades
No te molt a veure amb les caracteristiques de la persona 
Un cop la persona que te la informació la comunica per el poder

7. PODER SOCIAL D'IMPOTÈNCIA
o d'indefensió

Una determinada amenaça d'una  persona justifica una atenció per part de l'altre
Tipus d'impotència : física, de coneixement, ignorància, etc.

8. PODER SOCIAL DE LA PRESÈNCIA DE L'ALTRE

A. FACILITACIÓ SOCIAL
Efectes beneficiosos de la presència de l'altre Zajonc 1966

Triplett 1897 
+ Productivitat : amb altres persones es va més ràpid en una situació competitiva
ex) estudi de bicicletes, esports

+ Tasques intel.lectuals: experiments amb tasques manuals i intel.lectuals.
La presència de l'altre INHIBEIX el rendiment de les tasques intel.lectuals

PRESÈNCIA > Tasques simples / apreses be / Respostes dominants > Millora / Facilitació social
          > Tasques difícils / complexes / Respostes no dominants > Inhibició social

Presencia del altre:

A. Distracció > Exitació >> Tasques Fàcisl > Millora
B. Por a l'avaluació > Exitació >> Tasques difícils > No millora

B. MANDRA SOCIAL
Efectes no beneficiosos de la presència de l'altre 

Antecedent: Efecte Ringelman 1913

+ Disminució de la força individual en funció de la dimensió del grup
+ Motiu : pèrdua de motivació

1. Raons: equitat de la producció "tothom ho fa"
2. Disminució de l'aprehensió per avaluació "sóc un més"
3. Difusió de la resposabilitat 
4. No hi ha estàndard de comparació

Com corregir la Mandra social?

A. Fer veure que es competeix amb un grup extern
B. Potenciar la identitat social : adscripcions a grups 
C. Pertànyer a una cultura col.lectivistaRELACIONS DE PODER I LIDERATGE

TIPUS DE LÍDER

Qui és líder?

És l'individu/a que exerceix la influència més forta en un grupo
i també es deixa influir.

Estils de lideratge:

LÍDER AUTOCRÀTIC
  • Determina la politica del grup
  • Dictamina totes les estratègies per assolir els objectius
  • Assigna les tasques
  • Es manté apartat del grup


Avantatges

pressa de decisions ràpida 
responsabilitat clara
objectius assolits ràpidament
alta implicació i motivació dels gestors pel poder
estabilitat: decissions predecibles
regles establertes

Desventatges

no implica als treballadors realment
en l'absència dels gestors la productivitat dels altres treballadors baixa
decissions en mans de pocs i així no s'admeten novetats i idees de millora
entorn estable però poc dinàmic, sense noves idees ni riscos
risc d'estancament
menys satisfacció dels membres
poder concentrat en mans de pocs
benestar dels altres te poca atenció i crea dependència
procediment i regles establerts risc de no ser els millors


                                              ESTIL LIDERTATGE ANÀRQUIC. LIBERAL
Laissez-faire
  • Confia totes les decisions al grup
  • No assigna tasques i deixa fer.
  • Aquesta llibertat genera conflictes interns al grup.
Avantatges

No avalua ni sanciona
Presa de decisions en grup, motiva a les persones i crea sentiment de pertinença en l'equip 
Millor cohesió del grup
Més flexibilitat per pendre decissions i més atenció socioemocional
Permet més mediació entre els membres
Màxima distribució del poder
Més orientats cap al poder
Més orientats cap al pensament (socioemocional)

Desventatges

Presa de decisions més lenta
Menys productivitat en alguns casos
Manca de direcció clara i definitiva
Risc de no seguir el cronograma establert
Procediment poc clar per solucionar conflictes
Satisfacció del grup variable
En moments de crisi es poc recomanable


LIDERATGE ESTIL DEMOCRÀTIC

Permet que el grup estableixi la seva política
Ofereix suggeriments sobre els procediments i tasques per tal que el grup esculli
És objectiu elogiant i criticant
Participa en les tasques 
Avantatges

Presa de decisions permet opinar a tothom
Permet cohesió natural del grup
Millor distribució del poder però amb un lider clar per moments de risc 
Rendiment estable amb o sense presència del líder
Millor participació dels membres i identificació amb l'objectiu comú
Permet la creativitat i diversitat
Major satisfacció del grup

Desventatges

Presa de decisions més lenta
Poden sorgir diferenciacions en la participació del grup que s'hagin de corregirOrientacions del líder


Teoria de la contingència 

(Fiedler,1964, 1978)A. Líder orientat a les tasques: fer la feina

>>  És el més adequat en circumstàncies extremes

• Molt bones: “tot surt bé”; no cal prestar excessiva atenció als demés
• Molt dolentes: és més eficaç assumir responsabilitats i dirigir les activitats

B.. Líder orientat a les relacions: interès pels sentiments del grup
– Més indicat en circumstàncies de terme mig 
• Cal resoldre tensions i clarificar les relacions


Intercanvi entre líder i seguidors:


Líders transformacionals i transaccionals
(Bass, 1985...)


• Líder transformacional: 
Capta allò que desitja però no manifesta el grup (membres)

> Factors o dimensions: 
carisma, inspiració, estimulació intel􏰀lectual, atenció individualitzada)

• Líder transaccional: 
Fomentat en les transaccions (intercanvis) entre líder i membres del grup.

> Factors o dimensions: 
recompensa contingent (líder recompensa per la bona feina) i direcció per excepció (líder que només intervé si les coses van malament:  castiga o renya) 

apunts psicologia social
@lutxana