“A thinker with a heart” la inteligència emocional


Es considera que el primer article científic sobre intel ligència emocional va ser escrit per Peter Salovey i John Mayer el 1990 amb el títol Emotional Intelligence. Aquest article va passar pràcticament desapercebut en el moment de la publicació. Hi va haver d'esperar cinc anys fins que ho va divulgar Daniel Goleman el 1995 en el seu best seller amb el mateix títol.

Segons Salovey i Mayer, la intel.ligència emocional inclou l'habilitat per a percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l'habilitat d'accedir i / o generar sentiments quan faciliten pensaments, l'habilitat de comprendre l'emoció i el coneixement emocional, i l'habilitat per regular les emocions per promoure creixement emocional i intel.lectual. La intel ligència emocional es refereix a un "pensador amb un cor" (a Thinker with a heart) que percep, comprèn i maneja relacions socials. Per a Daniel Goleman, la intel ligència emocional consisteix a conèixer les pròpies emocions, gestionar les emocions, motivar-se a si mateix, reconèixer les emocions dels altres i establir relacions positives amb altres persones.

Hi ha altres models d'intel ligència emocional, de manera que és un tema de debat actual la clarificació d'aquest constructe. Deixem aquesta discussió per als psicòlegs especialistes en el tema.

Convé fer constar que més enllà de les discussions teòriques hi ha un acord bastant generalitzat en que hi ha unes competències emocionals, que són importants per a la vida i que poden ser apreses amb múltiples aplicacions en l'educació, la salut i les organitzacions.

L'aplicació de la intel ligència emocional a les organitzacions es manifesta en múltiples situacions. A continuació es citen alguns exemples, sense ànim de ser exhaustius: prevenció i gestió positiva de conflictes tenint en compte la importància de les emocions en les situacions conflictives, comunicació emocional tenint en compte les emocions que generen els missatges que emetem, sensibilització i presa de consciència de la importància i dels efectes de treballar amb un clima emocionalment intel ligent que implica la formació contínua dels professionals ia la selecció de personal, l'aplicació de processos de selecció de personal basats en la intel ligència emocional s'ha demostrat que té efectes positius múltiples, tant per al'empresa com per a la satisfacció dels empleats, el mateix es pot afirmar respecte a la formació dels empleats en intel ligència emocional. En tots aquests processos juga un paper essencial el Departament de Recursos Humans, en el qual la presència de professionals formats i sensibilitzats sobre aquesta temàtica té efectes de llarg abast per a l'organització. La fidelització del client s'aconsegueix més fàcilment quan l'empleat manté bones relacions amb els clients i això es veu potenciat amb les competències d'intel ligència emocional. Aquests són alguns exemples de l'aplicació de la intel ligència emocional a les organitzacions.

S'ha observat que la major part de les baixes laborals són degudes a problemes psicosocials, principalment, ansietat, estrès i depressió. Les competències d'intel ligència emocional tenen un alt efecte preventiu en aquest sentit. Només per l'estalvi econòmic que suposa reduir l'absentisme laboral de caràcter psicosocial ja val la pena la formació en intel ligència emocional a les organitzacions.

El lideratge emocional és una capacitat molt potent per a la bona marxa de l'empresa. Tant el rendiment d'un empleat com la seva intenció de romandre en l'ocupació depenen de les relacions que s'estableixin amb l'immediat superior. El supervisor que té competències d'intel ligència emocional afavoreix el major rendiment dels seus subalterns i assegura la seva permanència en el treball.

La capacitat de lideratge emocional es veu augmentada amb el coneixement i desenvolupament de tècniques de coaching emocional. Aquestes tècniques s'apliquen en les relacions interpersonals, en la formació en l'empresa, en el desenvolupament dels empleats, en la prevenció i gestió de conflictes, etc. El Pla de Millora Personal (PMP) i el Pla de Millora grup (PMG) són aspectes als quals s'aplica el coaching emocional.

Dins de la intel ligència emocional es poden distingir dues dimensions: la individual i la grupal. Fins aquí ens hem referit a la dimensió individual pel que fa és una persona concreta (empleat, líder, empresari, etc.) La qual manifesta intel.ligència emocional en les seves accions. La intel ligència emocional grupal es manifesta quan són els equips en el seu conjunt els que la manifesten en les seves accions. Això significa la constitució d'equips d'alt rendiment, amb altes capacitats de treball en equip, fluir en el treball, alta efectivitat i, com a conseqüència, gaudir en el que s'està fent.

La intel ligència emocional és un tret distintiu de les empreses atractives per treballar (best place to work). Els empleats d'aquestes empreses tenen un alt rendiment i gaudeixen amb el seu treball. Els professionals volen formar part d'aquestes empreses ja que això contribueix en el seu benestar.

Quan es parla d'intel ligència emocional en les organitzacions, s'ha d'entendre el concepte d'organització en sentit ampli. Són exemples d'organitzacions qualsevol empresa, tant gran com petita, però també ho són organitzacions com a centres hospitalaris, centres educatius, Administració pública (ajuntaments, Administració autonòmica, Ministeris, etc.), ONG, centres esportius, institucions penitenciàries, associacions de veïns, centres cívics, casals de gent gran, etc. En tots ells té sentit i efectes positius el desenvolupament de la intel ligència emocional individual i grupal.

En darrer terme, la intel ligència emocional a les organitzacions pretén contribuir a crear organitzacions emocionalment intel ligents, des d'un primer nivell (per exemple empresa familiar) fins a organitzacions de llarg abast com a grans empreses o multinacionals, barris, pobles o ciutats. Les ciutats amb intel.ligència emocional tenen efectes immediats en l'eficiència i en el benestar personal i social.

+ info: http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=46&id=72060