la realitat és una construcció social

la realitat és un deliri col.lectiu...
#psicologiasocial

*
 
*

Un recorregut per les principals contribucions a la Psicologia Social des dels experiments sobre l'obediència de Stanley Milgram fins als experiments sobre la conformitat social de Solomon Asch passant per l'experiment de la presó del professor Zimbardo, l'experiment de Rosenthal, l'Efecte Pigmalió (som el que la gent espera que siguem) o Profecia autocomplerta o els experiments sobre addicció a l'heroïna amb rates.

memoria, recuerdos

Psicologia social: estudi del comportament humà

 • unipersonal  >> (psicologia) conducta anormal (psiquiatria)
 • interpersonal >> relacions interpersonals: persona a persona / societat / objectes
 • transpersonal >> sociologia
RAT PARK

Els experiments amb rates recreen realitats humanes comparant l'entorn com a detonant de l'adicció o no a substàncies, com la droga.

Si les rates viuen en bones condicions, estàn entretingudes, no ténen risc d'adicció, i les rates que viuen en gàbies petites i en solitud si.

+ info: 
http://www.stuartmcmillen.com/comics_es/el-parque-de-las-ratas/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rat_Park

+ Observa fets que comencen amb la presència de l'altre (real, fisica o no) que impliquen interaccions.
+ Relacions recíproques entre persones que generen interinfluències

RELACIONS > INTERACCIONS >> INFLUÈNCIA

INFLUÈNCIA : les persones seguim models de conducta amb els que ens identifiquem
ex) spot ulleres: un model porta unes ulleres i les volem perquè ens sentim indentificats

+ Coneixement de comportaments observats i així estudia com canviar comportaments
amb influències i models

Milgram 1963-66 >> Experiment Rosenthal: sense intenció ni consciència una persona canvia de conducta segons les expectatives mentals creades sobre alguna cosa per que aquestes s'asoleixin.
Efecte Rosenthal  / context experimental

Efecte Pigmalió / context natural

Un mestre que te una expectativa  mental d'un alumne es dirigeix i orienta segons aquesta idea.

La creencia que tingui una persona sobre una altre pot influir en el rendiment d'aquesta altre persona.

Es generen unes expectatives imaginaries i les persones adopten conductes que porten a que aquestes s'asoleixin, creant una profecia autoacomplerta.

Estudi de les motivacions humanes.

>> A una escola Rosenthal va fer un estudi experiment amb els professors, triant un grup a l'atzar d'alumnes, i va dir als mestres que eren més intel.ligents que els altres. Així aquests mestres sapiguen aquesta dada no real van adoptar un comportament que promovia que aquests alumnes tinguessin millors resultats acadèmics, cosa que va acabant succeïnt. 

+ info: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Pigmali%C3%B3n


Efecte Orne: la persona és un subjecte experimental actiu: segons la finalitat de l'estudi adopta un comportamen: subjectes complaents i no complaents.

Efecte Hawthorne: experiment que reflexa que la producció dels treballadors augmenta sota la vigilància continuada.

Realitat: perspectives psicosocials >>            Context experimental     /    Context natural

 • Estàtus superior agent influència:                        Rosenthal                              Pigmalió
 • Estàtus inferior la protagonista de la influència:  Orne                                   Hawthorne
>> Les persones ens influïm les unes a les altres

Inducció al comportament: 

Tipus d'induccions al comportament >>

INFLUÈNCIA (inducció)   / Hetero comportament ( situacions amb influència)
Autocomportament                  Inditectes  /   Directes 
> Consens Normalitzacio > Negociació    > Conversió
> Pressió                           > Conformisme > Obediència 

 • Procés de normalització:  interiorització de normes i hàbits de conducta 
 • Procés de conformitat: pressió per consumir, creació, seguiment de modes i esdeveniments
 • Procés d'obediència: pressió per actuar i no voler actuar
 • Procés de negociació i submissió: inducció del comportament : pressa de decisions
Solomon Ash > Procés de Conformitat:

Efecte Ash >>  analitza el pes de la majoria, cedeixen a la pressió del grup 

*Experiment sobre la conformitat: 

1. Aumenta la conformitat amb més situacions de decissió
2. Aumenta conformitat amb més número de persones al grup
3. Aumenta el tipus de resposta amb major variabilitat de respostes.
>> Elements grupals + Elements personals :  + conformitat


INFLUÈNCIA: exercici de poder per una persona, grupo o situació en la conducta d'altres.

Inducció al comportament: poder d'una persona, grupo o situació per conduir (dirigir/ induir) en el comportament d'altres.
>> comportament que resulta de la certesa que ens dona l'altre persona, grupo o situació.

Procés de normalització: 

Efecte Sheriff 1935 >> Autocinètic / Normalització

+ Experiment amb persones en solitari i després en grup
>> Emergència d'una norma: Ambigua > convergència vers una resposta : norma
>>                                           Nova > tendència a resposta central

>>> Davant de situacions noves o ambigües apareixen patrons de resposta colectius : normes socials

Variables: estatus + afecte + ideologiaExperiment SAMPSON 1968 : el poder / estatus influeix en la convergència de resposta
>> paradigma autocinètic

Procés de conformitat:  canvi de conducta / creences d'acord amb les normes del grup resultat del poder d'aquest grup.

Raons:

+ Influència social informativa: accepten més les respostes d'un grup que d'una persona sola.
+ Influpencia social normativa: l'individu creu que si es comporta diferent al grup serà rebutjat i sent la pressió a conformar-se amb la norma grupal.

ASH 1951 >>

Raons:

+ Independents: 
 • Confiança en un mateix ( seguretat en oposició a la majoria)
 • Voluntat pròpia: pressió per emetre judicis erronis i desitja emetre.
+ Conformitat: 
 • Distorsió de la percepció: no afecta la pressió, resposta amb sinceritat
 • Distorsió del judici: transformar desacord en creure que és un defecte personal propi
 • No distorsionar la pròpia imatge: no semblar diferents tot i que se sap que el comportament no és correcte
1. Efecte Sheriff 1935 : 

+ el grup estableix un patró d'acció i resposta grupal
+ en solitari tots segueixen el patró del grup
* en una situació ambigua i/o nova 
>>> tendència a la resposta central: patrons de resposta colectiva: normes socials

2. Sampson 1969: la influència varia segons l'estatus, l'afecte i la ideologia.

A. Influència compartida: Normalització: igual afecte i estatus dels membres del grup.
>> resposta convergent i centralitzada 

B. Influència dominant: Anormalització: diferent afecte i igual estatus: resposta convergent i asimètrica: la persona menys estimada canvia resposta

C. Influència Boomerang: Contranormalització: diferent afecte i estatus: resposta ni convergent ni centralitzada
Fase 1: tendència a convergir en la resposta 
Fase 2: es torna a la norma individual >> reacció

3. Lemaine 1971/72 : variable ideològica: la diferència social evita coincidir.


>> La conformitat augmenta entre subjectes que creuen tenir acceptabilitat mitja en el grup.

Experiment Milgram 1963 a la Pressó d'Standford: sobre obediència i autoritat
> desviament de la responsabilitat cap a l'autoritat >> 
 • Cessió de la identitat
 • Joves normals en comporten com torturadors si una persona superior els hi ordena
 • Subestimació de la situació , sobrevaloració de la personalitat

Procés d'obediència: sometre la voluntat pròpia al judici d'un altre reconegut com a superior jeràrquic legitim


Procés de negociació: influència de la minoria

+ des dels 50 > es creu que influeix la majoria  segons les investigacions de ASH

+ des de finals dels 60 > es creu que influeix la minoria >>>

MOSCOVICI 1979 >> Minories actives

Model Funcionalista tradicional : Influir és controlar 
 • Qui controla? la majoria
 • Qui és la majoria? majoria numèrica o minoria amb poder i prestigi
Com pot influir la minoria? provocant un canvi
> El conflicte general de la minoria > negociant amb la majoria
>> El poder de les minories és la negociació :

1. Actuar de manera conscient: 
+ ahdesió ferma a idees
+ evitar contradicció
+ compartir idees

2. Mantenir consistència: 
+ acord entre els seus membres (sincrònica)
+ anar més enllà d'un episodi puntual (diacrònica)

3. Mostrar consistència: imatge de grup consistent : mostrar consens social 
+ ésser diferent, però no massa
+ representar la diversitat
+ promoure un procés sistemàtic

MUGNY 1982 >

Estils de negociació:  
A. Rígid: antagonisme + conflicte
B. Flexible: no bloquejar + influència


 • Quan les persones ens ajuntem "passen coses", els grups i la seva relació son experiencies fruït de l'observació científica de la psicologia social.
 • Sense oblidar-nos dels efectes del rumor i el seu mètode d'expansió.
 • En conclusió podem destacar com bé diu el protagonista que: la realitat és múltiple, la realidad es construeix entre tots els membres que la comparteixen.
 • "La realitat és una construcció social" i que les veritats absolutes no existeixen
 • Les condicions socials ho determinen tot
 • La màgia existeix
 • Un llibre pot provocar el suicidi col.leciu...
 • Podem plantejar-nos si de veritat expliquem el que veiem tal com és o el inventem. 
 • Si els nostres records són verídics o bé són una invenció. 
 • No deixar-nos portar pel que ens expliquen els experts perquè també aquests s'equivoquen.


+ info:
https://www.facebook.com/Psicobsm

apunts psicologia social
by @lutxana