redacció en relacions públiques


Fases:

1.- Accés al coneixement 

Estratègies cognitives

 • Tema: Buscar idees per TÒPICS (titulars, subtítols, frases i conceptes a remarcar)
 • Documentació: rastrejar informació, memòria, coneixements previs i fonts documentals
 • Estil i tò: identificar el públic i definir la intenció
 • Estratègia: recordar plans, models guies per redactar, gèneres i tipus textuals
 • Documentació complementària: Fer inferències per predir resultats o completar informació

Estratègies metacognitives
 • Reflexionar sobre el procés d'escriptura
 • Examinar factors ambientals: entorn, tendències del moment, novetats, etc.
 • Avaluar estratègies possibles per adquirir sentit i recordar el text: valog afegit
 • Analitzar variables personals.


2.- Planificació (llegir per saber)
Producte: Esquemes Resums I

Estratègies cognitives
 • Seleccionar la informació necessària en funció del tema, la intenció i el públic
 • Formular objectius
 • Classificar, integrar, generalitzar i jerarquitzar la informació
 • Elaborar esquemes mentals i resums
 • Manifestar metes de procés
Estratègies metacognitives

 • Dissenyar el pla a seguir (preveure i ordenar les accions)
 • Seleccionar estratègies personals adequades
 • Observar com està funcionant el pla
 • Buscar estratègies adequades en relació amb l'entorn
 • Revisar, verificar o corregir la les estratègies


3.- Producció textual (llegir per escriure)

Producte: esborranys o textos intermedis

• Organitzar per: gèneres discursius; tipus textuals; normes de textualitat (cohesió, coherència. intencionalitat, acceptabilitat, situacionalidad. informativitat, intertextualitat) mecanismes de marques d'enunciació, adequació; veus del text, cortesia, modalització, estil i creativitat

• Desenvolupar l'esquema establint relacions entre idees jo proposicions; creant analogies; fent inferències; buscant exemples i contra-exemples

• Textualitzar tenint en compte el registre adequat, segons el tema, la intenció i el públic destinatari. Elaborar esborranys intermedis

Estratègies metacognitives

• Supervisar el pla i les estratègies relacionades amb la tasca, el personal i l'ambient4.- Revisió (llegir criticar paràgraf i revisar)

Producte: text Produït

Llegir per indentificar i resoldre problemes textuals com:

 • faltes ortotipogràfiques
 • problemes gramaticals
 • ambigüitats i problemes de referència
 • defectes lògics i incongruències
 • errors de fet i transgressions d'esquemes
 • errors d'estructura del text
 • incoherència
 • desorganització
 • complexitat o to inadequats

>> Mitjançant la comparació, el diagnòstic, la supressió, adjunció, reformulació, desplaçament de paraules, proposicions i paràgrafs

>> Llegir per identificar i resoldre problemes relacionats amb el tema, la intenció i el públic >>

Estratègies metacognitives

 • Revisar, verificar o corregir la producció escrita

@lutxana

RP Redacció  apunts complementaris de Judith Díaz Garcés