Com detectar i crear un conflicte

Condicions per a que el conflicte tingui èxit
Estratègies per estimular el conflicte
Optimitzar el rendiment mitjançant el conflicte

Condicions per a que el conflicte tingui èxit

Tipus de conflicte                Nivell de tensió          Interde- pendèn- cia metes

Orientat a les tasques            Baix                              Positiva

Relacional                             Mig                              Negativa

                                            Alt

Nivell de tensió 

Baix: 
Inactivitat, manca de la informació, baixa execució. No es  percep que s’hagi d’actuar de forma ràpida i determinant. 

Mig: 
Les parts cerquen i integren més informació, consideren més alternatives i aposten més activament per una solució.  És el més adequat. 

Alt: 
Es redueix la capacitat de percebre, processar i avaluar informació; hi ha més interaccions defensives i agressives. Sovint condueix a conseqüències menys eficaces o destructives. 

Crear i expandir els assumptes del conflicte:
 • Prestar atenció a les diferències en les opinions que les parts no havien identificat 
 • Fer circular informació que sigui percebuda com a  amenaçant 
 • Relacionar assumptes actuals amb altres de previs que no eren del conflicte 
 • Fer d’advocat del diable amb preguntes dialèctiques que introdueixin controvèrsia
 • Incrementar la percepció d’allò en joc 
 • Emfatitzar la importància de l’assumpte 
 • Parlar en termes de victòria i derrota 
 • Reforçar factors desencadenants com ara la  decepció i la sospita
Estimular comportaments polèmics
 • Lluita per temes 
 • Orientar l’atenció de
  l’altre envers les seves 
  frustracions 
 • Confrontar unilateral i
  agressivament 
 • Lluita per resultats 
 • Guanyar terreny i
  vèncer a l’oponent 
 • Fer ús de conductes
  de dominació 
L'emoció en els conflictes
És part fonamental per entendre la gestió del conflicte 

Model de compromís relacional 
Avalua com repercuteixen les trobades en les emocions dels negociadors. Hi inclou: 
 • Relacions de poder total (de cada negociador sobre l’altre —dependència) i relatiu (diferències de poder entre ambdues parts
Model diàmic de negociació diàtica
 • Afecte inicial 
És directament proporcional a la semblança amb l’oponent i els èxits previs 
 • Afecte experimentat durant la negociació 
Anticipar oponent bel·ligerant i no confirmar expectatives 
 • Afecte rere la negociació 
És més positiu quan la negociació supera les expectatives

Apunts de Judith Díaz Garcés