LA MEDIACIÓ EN EL CONFLICTE


És necessaria quan:
 • Els sentiments de les parts són intensos i impedeixen un acord 
 • La comunicació (en qualitat i qualitat) és mediocre 
 • Les percepcions errònies i estereotips entorpeixen bescanvis productius 
 • Es repeteixen comportament negatius 
 • Hi ha desacord sobre la informació: Què es important? Com s’obté? Com s’avaluarà? 

 Avantatges:


 • És meu breu i econòmica que els processos judicials 
 • Facilita la comunicació i la presa de decisions 
 • És flexible 
 • Promou acords creatius i la gènesi d’idees innovadores 
 • Redueix tensions emocionals 
 • És voluntària 
 • Afavoreix vincles i sentit de responsabilitat 
 • Estimula complir els compromisos acordats 
Models de mediació

Model transformatiu (Bush i Folger, 1984) 

El seu objectiu és que les persones canviïn per millorar. 
Posa l’accent en dos aspectes: 
 • Revalorització: cadascú compren millor la situació, metes i interessos —més consciència. 
 • Reconeixement: de l’altre en tota la seva extensió 

Model de Carnevale (1986) 
Es basa en la importància atorgada a que les parts obtinguin allò que volen, i a la percepció de que hi 
hagi un camp comú que faciliti la solució. Compren quatre estratègies d’acció: 
 • Integració: + valor a les aspiracions, + camp comú 
 • Pressió: - valor a les aspiracions, - camp comú 
 •  Compensació: + valor a les aspiracions, - camp comú 
 •  Inacció: Si les parts pràcticament no necessiten d’ajuda
Principis de la mediació.
Concepció positiva del conflicte 
 • Ús del diàleg per davant d’agressions, fugides o submissions 
 • Potenciació del context cooperatiu 
 • Desenvolupament d’habilitats d’autorregulació i autocontrol
 • Pràctica de participació democràtica 
 • Desenvolupament d’actituds d’apertura, comprensió i empatia 
 • Fer protagonistes a les parts
Característiques:
 •  Mediació facilitadora: es controla el procés fent que les parts siguin conscients del mateix 
 • Mediació avaluadora: s’han de valorar les distintes opcions. És molt criticada 
 • Mediació transformadora: hi inclou la resolució del conflicte i l’aprenentatge de competències 
 Es pot ser més passiu o actiu (focalitzant en procés —condicions i habilitats— o el contingut —temes o problemes) 

Trets ideals de la persona mediadora

 • Sentit de l’humor 
 • Humanitat 
 • Modèstia, senzillesa, 
  naturalitat 
 • Capacitat d’escolta 
  activa, comprensió i 
  paciència 
 • Dotes de comunicador 
 • Convicció en el que fa 
 • Persuasió 
 • Discreció i prudència 
 • Equanimitat 
 • Sobrietat i exemple 
 • Capacitat de veure 
  més enllà d’allò 
  evident 
 • Observació curosa 
 • Poc lligam al el passat 
 • Ètica i integritat der 
  davant de tot 
@lutxana